Vznik Centra voľného času ako právneho subjektu a jeho náplň

Centrum voľného času v Kežmarku ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou existuje od 1.januára 2004 na základe Zriaďovacej listiny vydanej zriaďovateľom Mestským úradom v Kežmarku.

CVČ je školským zariadením, ktorého hlavnou náplňou je utvárať podmienky, organizovať a zabezpečovať výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin. Podrobnosti o organizácií, prevádzke a rozsahu poplatkov upravuje nášmu zariadeniu vyhláška MŠV SR č.291/1994 Z. z. o centrách voľného času.

Hlavné úlohy

Pravidelná záujmová činnosť

Internetová miestnosť
Realizuje sa prostredníctvom záujmových útvarov (krúžkov) v oblasti výchovy, kultúry, športu, t.j. krúžkov jazykových, spoločenskovedných, prírodovedných, krúžkov vedy a techniky, kultúry, telovýchovy, turistiky a podobne.

CVČ vypíše v mesiaci september zoznam pripravovaných krúžkov a podľa záujmu detí v mesiaci október ( resp. v polovici septembra) začína činnosť týchto útvarov, ktorá končí posledným dňom v máji (resp. polovici júna) nasledujúceho roka. Záujmové útvary pracujú jeden až dvakrát týždenne. Vedúcimi krúžkov sú interní pracovníci centra alebo externí zamestnanci, ktorí sú profesionálne orientovaní v danej oblasti.

Príležitostná záujmová činnosť

CVČ ju zabezpečuje v priebehu celého roka, počas pracovných dní, sobôt, nedieľ a školských prázdnin. Nie je pravidelná, ale niektoré činnosti sa opakujú. Cieľom je organizácia a zabezpečovanie podujatí pre deti a mládež vo väčšom rozsahu. Zameriavame sa hlavne na miesta s vysokým počtom detí v Kežmarku ( sídlisko Juh, centrum mesta, sídlisko Sever).

Rekreačná činnosť

Orientuje sa na organizovanie letných táborov formou dennej dochádzky alebo pobytom vo vybraných rekreačných zariadeniach k tomu určených. Prevážne v školách v prírode. Taktiež sem patria všetky letné prázdninové aktivity pre deti z mesta ale aj blízkeho okolia.

Školské súťaže a olympiády

V tejto oblasti Centrum voľného času úzko spolupracuje s Krajským školským úradom v Prešove. Koordinuje olympiády jednotlivých škôl a organizuje záverečné kolá víťazov školských kôl. Aktuálne výsledky dopĺňame na našej stránke.

Krúžková činnosť

Dokumenty na stiahnutie